De ANBI gegevens

De ANBI gegevens van de VPG.

ANBI gegevens van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Amsterdam

Vereniging Paardrijden Gehandicapten

Contactgegevens

Vereniging Paardrijden Gehandicapten (hierna te noemen VPG)
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ Amsterdam Zuidoost

email : info@pwamanege.nl
manege : 020 69 79 701
ledenadministratie : 06 5114 1794
website : www.pwamanege.nl

Kamer van Koophandel 405 33 448 te Amsterdam
RSIN nummer 8052.33.374
SBI-code  93125

Doelstelling

Vereniging Paardrijden Gehandicapten en Stichting Manege voor Gehandicapten.

De Vereniging Paardrijden Gehandicapten (VPG) is enig huurder en gebruiker van de Prins Willem-Alexander Manege. De Stichting Manege voor Gehandicapten (StMvG) is eigenaar en verhuurder van de Prins Willem-Alexander Manege.

VPG Meerjarenplan 
Het bestuur van de VPG werkt op dit moment aan een nieuw beleid. We stemmen ons beleid af op de veranderende wereld om ons heen; strengere wetgeving voor exploitatie van manege en kantine, afnemend aantal vrijwilligers en de toenemende financiële onzekerheid.

Het nieuwe beleid richt zich op een financieel gezonde, veilige en kwalitatief hoogstaande exploitatie van de Prins Willem-Alexander manege.

Uitgangspunt blijft onze doelstelling:

De VPG stelt zich ten doel het geven van gelegenheid tot deelname aan hippische activiteiten aan lichamelijke en/of verstandelijk gehandicapten.

Zodra het beleid definitief is wordt dat hier gepubliceerd.

VPG bestuursleden en verantwoordelijkheden

Walter Prinzhorn Voorzitter
Folkert Winkel Penningmeester
Vacant Secretaris
Irene Hendriksen Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuilles: paarden, personeel en kantine
Cathelijne Beijer Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuilles: instructie, opleidingen en vrijwilligers
Gayle van Beeten Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuilles: sponsoring, communicatie en PR
Jaap van Hilst Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuilles: facilitaire zaken

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald), de bestuurders ontvangen geen vakantiegeld, onkosten- of reiskostenvergoeding.

Personeelsleden
De Prins Willem-Alexander manege wordt hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers. Om de continuïteit in training en verzorging van onze paarden te waarborgen heeft de VPG twee parttimers in dienst; een hoofdinstructeur en een stalmedewerker.

Vrijwilligers
Naast de twee vaste medewerkers worden alle overige werkzaamheden verricht door ruim 100 enthousiaste vrijwilligers. Ook de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Financiële verantwoording
Financieel Jaarverslag VPG 2013
VPG jaarverslag 2014 – Balans
VPG jaarverslag 2014 – Begroting 2014
VPG jaarverslag 2014 – Rekening van baten en lasten
VPG jaarverslag 2014 – Toelichting
VPG Financieel Jaarverslag 2015 balans
VPG Financieel Jaarverslag 2015 resultaat
VPG Financieel Jaarverslag 2015 toelichting
VPG Financieel Jaarverslag 2016 balans
VPG Financieel Jaarverslag 2016 baten en lasten
VPG Financieel Jaarverslag 2016 resultaat
VPG Financieel Jaarverslag 2017

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam
Contactgegevens

Officiële naam: Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam (SMGA), ook genoemd St. Manege Gehandicapten Amsterdam
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ Amsterdam Zuidoost
Telefoon : 06 55 82 46 31

Kamer van Koophandel 412 01 711 te Amsterdam
RSIN nummer 8000.01.485

Doelstelling SMGA.
De Stichting Manage voor Gehandicapten (SMGA) is de eigenaar de Prins Willem-Alexander Manege. De SMGA is primair verantwoordelijk voor het in stand houden en beheer van de gebouwen. Zij heeft tevens het doel het door middel van paard- en ponyrijden bevorderen van de integratie van validen en minder validen. De SMGA stelt het onroerend goed ter beschikking aan VPG en brengt daarvoor maandelijks huur in rekening.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan Activiteiten van de instelling
Kernactiviteit van de Stichting is het beheer en onderhoud van het manegecomplex ten behoeve van de leden van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten. Vanaf de oprichting van de stichting in 1986 heeft de stichting een exploitatiebeleid gevoerd, waarbij is ingezet op het optimaal in stand- en up to date-houden van het manegecomplex én het beschikbaar stellen van het complex tegen een zodanige vergoeding dat paardrijden voor gehandicapten voor deze doelgroep toegankelijk blijft.

Bestuurders en verantwoordelijkheden

Jan de Rooij Voorzitter
Marije Staman Secretaris
Sophie Hofdijk Penningmeester
Benno de Zwart Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuille: onderhoud
Marijke Paaijmans Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuille: sponsoring

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald), de bestuurders ontvangen geen vakantiegeld, onkosten- of reiskostenvergoeding.

Financiële verantwoording
Jaarrekening SMGZO 2012
Jaarrekening SMGZO 2013
Jaarrekening SMGZO 2014
Jaarrekening SMGZO 2015
Jaarrekening SMGZO 2016
Jaarrekening SMGZO 2017

Sponsoring commissie

De hoofdbron van inkomsten voor de VPG is rijgelden en lidmaatschap. We ontvangen sporadisch subsidies. De sponsor commissie onderhoudt contacten met sponsors en donateurs, wij zijn erg blij met hun gulle giften. Deze commissie is de spil tussen de organisatie van verschillende activiteiten en de financiering daarvan. Heb jij ervaring in fondsen werving? Dan komen we graag in contact met jou!

Loosdrechtdreef 9
1108 AZ Amsterdam Zuid Oost

manege geopend
ma. di. do. vanaf 16.00uur
wo. vr. za. vanaf 12.00uur

manege : 020 69 79 701
ledenadministratie : 06 5114 1794

bankrekening NL88INGB0005072021

ANBI gegevens sponsoring@pwamanege.nl
KvKnr. 405 33 448 te Amsterdam
RSIN nummer 8052.33.374
SBI-code 93125